Organizační struktura

Další částí v příručce Cesta k profesionálně řízené organizaci, která vznikla ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, je organizační struktura.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Vztahy v organizacích bývají přátelské a neformální, ale i poměrně formalizované. V obou případech je vždy v závislosti na činnosti organizace třeba důkladně určit skupiny, složky a týmy. Pečlivě vymezit jejich úkoly a cíle, procesní vztahy, komunikační toky i vztahy nadřízenosti a podřízenosti.

Existuje samozřejmě celá řada typů organizačních struktur, vždy je však důležité pečlivě dbát na jasné vymezení pravomocí, odpovědnosti a vzájemných vztahů.

Organizační struktura vaší organizace bude odpovídat především tomu:

  • jak jsou nastaveny hierarchické vztahy,
  • jakým způsobem je dělena práce, neboli distribuce odpovědnosti,
  •  jaké úkoly jsou komu přiřazeny,
  • jaké koordinační mechanismy uplatňujete (pravidla, mechanismy, plány).

Organizační struktura je dynamická a proměnlivá v čase, hovoří se o organizačních životních cyklech. Zásadním principem je opět dosahování vytyčených cílů při co nejefektivnějším vynaložení lidských a finančních prostředků.

  • Každý člověk / každá organizační jednotka má stanovené činnosti k dosažení cíle,
  • tito lidé musí dobře chápat své úkoly, povinnosti, odpovědnost, kompetence a procesní vztahy,
  • díky tomu probíhá koordinace, řízení a kontrola.

Efektivní a stabilní struktura organizace je velice důležitá pro dosahování cílů, které jste si stanovili na základě vize, poslání a strategického plánu.

Z jakých částí může být složena organizační struktura se dozvíte v příručce Cesta k profesionálně řízené organizaci. Příručku získáte registrací na našem webu o vzdělávání.