Jak a odkud financovat vzdělávání v neziskových organizacích?

Autor článku: Veronika Pačesová

Druhá z nejčastějších otázek mých klientů zní: „Odkud máme brát peníze na financování našeho vzdělávání?“ První otázky zpravidla směřují k financím na provoz činnosti v neziskových organizacích. Jednou větou odpovědět nelze, proto se dnes na financování vzdělávání podívejte podrobněji.

 Náklady na vzdělávání pracovníků jsou náklady, které souvisí s provozem organizace. Tzn. pokud máte prostředky na provoz organizace,  je většinou možné hradit náklady na vzdělávání z nich. Samozřejmě za předpokladu, že: máte dostatek zdrojů, vzdělávání je pro vás prioritou a dané zdroje můžete přímo na vzdělávání použít.

 Neziskové organizace poskytující sociální služby mohou využít dotace na sociální služby a z nich hradit vzdělávání pracovníků. Mnohé z těchto dotací ale umožňují hradit jen náklady na vzdělávání pracovníků v přímé péči, a jen stanoveným způsobem (akreditované vzdělávání, příp. další omezení v rozsahu a částkách, které můžete na vzdělávání použít).

 Je tedy dobré hledat další zdroje, které můžete použít pro více aktivit. Takovými zdroji mohou být prostředky od měst a obcí, příp. krajů, na jejichž území službu poskytujete, nebo nadace a nadační fondy, příp. cílené výzvy zaměřené na podporu vzdělávání pracovníků neziskových organizací.

Pokud nejste poskytovatelem sociálních služeb, pak můžete hledat v rámci zdrojů, které využíváte na váš provoz, příp. hledat další vhodné zdroje. Opět můžete využít finanční prostředky obcí a měst, krajů a nadací či nadačních fondů, na jejichž území působíte. Některé evropské a jiné fondy také lze použít na vzdělání. Aktuální vyhlašované výzvy na portálu ESF ČR zpravidla umožňují čerpat peníze i na vzdělávání pracovníků (zpravidla v rámci doplňkových aktivit). V neposlední řadě je možné využít i prostředky z fundraisingu nebo od dalších dárců.

Dalším z možných zdrojů je projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II), který jde přes úřady práce  Pozor však na to, že prostředky na vzdělávání z tohoto programu nemohou čerpat všechny neziskové organizace. Např. nemohou čerpat tyto subjekty nebo osoby: znevýhodněné osoby a zadavatelé, subjekty působící v oblasti sociálního začleňování/sociálních a zdravotních služeb, kteří jsou cílovou skupinou OPZ, prioritní osy 2, investiční priority 2.2.1 a 2.2.2., školy atd. Pokud zvažujete podat žádost a nejste si jisti, zda vaše činnost je z hlediska čerpání dotace v POVEZ II možná, tak doporučuji kontaktovat pracovníky vašeho úřadu práce a zeptat se. Bližší informace najdete na webu úřadu práce zde.

Z mých zkušeností vyplývá, že je důležité, zda vzdělávání svých pracovníků považujete za prioritu či nikoliv. Protože pokud ano, většinou i najdete vhodné finanční zdroje, byť třeba ne v takové výši, se kterou byste byli plně spokojeni. Důležité je pravidelně v žádostech o peníze kalkulovat i náklady na vzdělávání pracovníků a umět přesně popsat dopad vzdělávání na vaši cílovou skupinu.

S tím dále souvisí i to, že je vhodné vzdělávání vašich pracovníků plánovat. Je dobré, když každý váš pracovník má stanovený roční individuální vzdělávací plán, ve kterém jsou stanoveny oblasti a témata, ve kterých se bude dále vzdělávat. Takový plán s konkrétními tématy, oblastmi, příp. termíny vám pomůže i v případě získávání peněz, protože v žádosti o peníze na vzdělávání většinou potřebujete umět popsat už konkrétní témata, oblasti, termíny, vzdělávací organizace a zejména ceny školení. Existují poskytovatelé vzdělávání, kteří své kurzy rovněž plánují, tudíž si z jejich nabídky pak můžete vybrat kurzy na celý rok.

Shánět peníze na vzdělávání pracovníků je podobné, jako když sháníte peníze na dostavbu útulku, počítače na online výuku pro rodinu s dětmi, se kterou pracujete, nebo na mzdu pracovníka, který bude dělat fundraising.

Potřebujete si stanovit konkrétní účel, částku a definovat přínos, který díky vzdělávání pracovníků vaší cílové skupině a klientům přinesete. Pokud to máte, pak je potřeba umět tuto potřebu dobře prodat, tzn. ukázat potencionálnímu dárci, v čem se změní situace vaší cílové skupiny, když vaši pracovníci získají vzdělávání.

Např. můžete ukázat, že je skvělé dát počítač na online výuku do rodiny s dětmi, ale ještě větší dopad (i na další rodiny) bude mít, když vyšlete pracovníka na kurz zaměřený na práci s rodiči. Protože díky kurzu bude moci učit rodiče, jak a kde si pomůcky pro výuku dětí mohou zajistit sami. Je to jen modelový příklad, ale je na něm dobře vidět, že záleží na lince a příběhu, který si k vaší potřebě doplníte.

A že bývá někdy těžké přesvědčit potencionálního dárce o potřebě vzdělávání? Možná, ale pokud nebudeme hledat problémy, ale spíše cesty, kudy to jde, tak je vždycky najdeme.

Potřebujete pomoci s tím, odkud konkrétně vy můžete financovat vzdělávání vašich pracovníků? Kontaktujte mě a společně to vymyslíme.

Veronika Pačesová, specialistka na sociální projekty s dopadem

 

Nabídku našeho vzdělávání se snažíme zveřejňovat hodně dopředu a tím pádem u nás najdete kurzy vždy na celý rok. Vzdělávání se snažíme pro neziskové organizace nabízet v lepší ceně, než jsou kurzy firemní. Kurzy připravuje NROS ve spolupráci s AVPO ČR a Členské organizace AVPO ČR získají 20% slevu na nesponzorované otevřené kurzy.

Podívejte se na naší nabídku vzdělávání.