Znáte tyto fundraisingové metody?

Děkujeme vám ještě jednou za vyplnění dotazníku a za odměnu vám přinášíme nějaké ty rady. Dnes si povíme něco o fundrasingu, jeho metodách a strategii.

„Účelem fundraisingu není získávat peníze, ale získávat dárce.“ (Klein, 2011)

Pod pojmem fundraising rozumíme zpravidla metody a postupy, pomocí kterých organizace systematicky získává finanční a další (nefinanční) prostředky pro zajištění a udržování své obecně prospěšné činnosti a svého rozvoje.

Jaké jsou zdroje financování?

 • Veřejné: Příspěvky EU, příspěvky státu, kraje, města, obce nebo městské části, dotace, projekty, granty, smlouvy a další.
 • Soukromé: Nadace a nadační fondy – české i zahraniční, individuální dary, dary ze závěti, firemní – firmy poskytují dary, zřizují nadace a fondy často v rámci své CSR strategie.
 • Vlastní činnost: Nejrůznější benefice (plesy, koncerty, burzy, aukce, tomboly, sportovní události, výstavy), fundraisingové kampaně včetně kampaní na sociálních sítích, crowdfunding a crowdsourcing, matching grants, giving circles,veřejná sbírka, prodej výrobků a služeb, pronájmy prostor, výnosy z investic a další, členské příspěvky (pokud se jedná o spolek).

Velký rozmach zažívají v současné době různé formy darování online a digitální fundraising.

Velice důležité je zajistit pro vaši organizaci zdroje z různých oblastí a od řady dárců, tedy nebýt závislí na jednom zdroji financování (především na veřejných financích). Finanční rizika je možné snížit orientací na soukromé dárce a diverzifikací zdrojů.

Vybrané fundraisingové metody a strategie

 • Veřejná sbírka: Velice důležité je zajistit pro vaši organizaci zdroje z různých oblastí a od řady dárců, tedy nebýt závislí na jednom zdroji financování (především na veřejných financích). Finanční rizika je možné snížit orientací na soukromé dárce a diverzifikací zdrojů. Chcete vědět víc o veřejných sbírkách? Podívejte se na náš kurz.
 • Crowdfunding: Jedná se o online způsob fundraisingu, který využívá převážně drobných příspěvků od většího množství individuálních přispěvatelů. Za své dary mohou tito obdržet nějakou formu odměny, při nenaplnění cílů kampaně se příspěvek vrací. Pro neziskovou organizaci může crowdfunding představovat důležitý zdroj dofinancování projektů, které dosavadní prostředky pokryly jen zčásti. Navíc poskytuje zpětnou vazbu a účinnou reklamu. Mezi nejznámější platformy umožňujícími crowdfunding patří u nás Darujme.cz, Znesnáze21, Darujspravne.cz nebo Donio.cz.
 • Benefiční akce: Benefiční akcí je možné rozumět prakticky cokoliv – může se jednat o ples, slavnost, koncert, sportovní utkání či závod, výstavu, společné pečení, trhy, divadelní představení, turistický pochod, komunitní akci a mnoho dalších, společné mají především to, že finance z prodeje lístků (produktů, tomboly, aukce) jdou na podporu vybrané organizace, projektu nebo potřeby. Vedle získání finančních prostředků je benefiční akce skvělým způsobem, jak prezentovat vaši organizaci na veřejnosti a setkat se se stávajícími i potenciálními donory. Pozor ale, nezapomeňte, že benefiční akce by měla být také zábavná!
 • Mathching grants: Základním principem je příslib, že dárce, případně nadace, dorovná nebo navýší vybranou částku (nejčastěji zdvojnásobí). 

 • Dary ze závěti: Každý se může během života rozhodnout, kdo a co po něm bude dědit. Jednou z možností je také zanechat dědictví ve prospěch neziskové organizace. Více o darování ze závěti se můžete dozvědět na stránkách zavetpomaha.cz. Koalice za snadné dárcovství pořádá každý rok kampaň s názvem „Měsíc dobročinné závěti."
 • Dárcovská výzva neboli peer 2 peer fundraising: Dárcovskou výzvu může uspořádat každý, kdo chce podpořit svou oblíbenou organizaci či projekt. Za tímto účelem vykoná jedinec (případně firma uspořádá) určitou aktivitu – oblíbené jsou například běh maratonu, oslava narozenin, koncert, piknik nebo třeba snaha zhubnout. V rámci této výzvy jsou pak shromažďovány finance od přátel, spolužáků, rodiny, kolegů i veřejnosti a ty jsou následně věnovány vybrané organizaci. Dárcovské výzvy jsou u nás nejčastěji organizované přes portál Darujme.cz, kde se můžete také inspirovat výzvami, které právě probíhají.
 • Dárcovská SMS-DMS: Jedná se o jedinečný projekt fungující v České republice, jehož principem je darování pomocí zpráv různé hodnoty odesílaných z mobilních telefonů. Téměř celá částka je přičtena na určenou podporu.
 • Sdílený marketing: K propagaci určitého výrobku se spojí ziskový a charitativní subjekt, na jehož konto putuje předem určená částka z každého prodaného výrobku. Ziskový subjekt získá z partnerství především přidanou hodnotu, neboť ho zákazníci lépe vnímají i hodnotí.
 • Vlastní vedlejší ekonomická činnost NNO: Vždy by měla podporovat činnost hlavní. Může se jednat o aktivity plánované s cílem dosažení zisku (sociální podnikání), nebo o zajištění dalších zdrojů financování hlavní činnosti. Například u sociálních služeb jde o úhrady klientů (fakultativní služby, půjčovné kompenzačních pomůcek). Samofinancování je jedním z předpokladů udržitelného rozvoje organizace, neboť pomáhá diverzifikovat zdroje a omezuje závislost na jednom z nich. Na druhou stranu nese běžná podnikatelská rizika.

Pozor! Pokud organizace přijme finanční prostředky bez darovací smlouvy nebo mimo režim veřejné sbírky, dárcovských SMS atd., jedná se o příjem podléhající zdanění.

Na téma fundraisingu máme pro vás na tento rok připraveno několik kurzů. Najdete u nás kurzy na psaní projektů, veřejné sbírky, ale i fundraising s firmami nebo kurz o využití evaluace pro lepší fundraising. Podívejte se a vyberte si.

NABÍDKA KURZŮ NA FUNDRAISING